Mokyklos taryba

Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukščiausia savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai svarbius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos atstovų. Tarybos narių skaičius yra 8 (aštuoni), veiklos kadencijos trukmė 3 (trys) metai.

Į Tarybą lygiomis dalimis mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus - mokytojų taryba. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininku.

Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario ar pranešėjo teisėmis.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas pirmame Tarybos posėdyje.

Taryba:

- teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

- pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metinei veiklos programai, Mokyklos vidaus darbo tvarkai, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

- teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

- svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus, kontroliuoja jų panaudojimą;

- išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

- teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

- svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

- teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

- svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokyklos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Mokyklos direktorius ar savininkas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tikių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Atnaujinta: 2024-03-20
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50